فصل1:مواد درحال تغییر

1.           خواص ماده چندنوع است؟وهریک راتوضیح دهید.وبرای هر یک مثال بزنید

2.           ازخواص فیزیکی مادّه چندموردنام ببرید

3. خواص شیمیایی چیست؟ یک مثال بزنید

4.      نشانه های تغییرشیمیایی رانام ببرید

5.      تغییر فیزیکی  چیست  یک مثال بزنید

6.      تغییرشیمیایی  چیست یک مثال بزنید

7.      آزمون شیمیایی چیست؟

-          تغييرات زير از كدام نوع هستند  و علت هر يك را بنويسيد  سوختن كاغذ : آسياب كردن :

8.      با طرح آزمايشي چگونه مي فهميد در ماده اي نشاسته وجود دارد؟

9.      با طرح آزمايشي چگونه مي فهميد در محلولي مس وجود دارد؟

10.با طرح آزمايشي چگونه مي فهميد در باز دم ما كربن دي اكسيد وجود دارد؟

11.اجزای یک تغییرشیمیایی رانام ببرید.وهریک راتعریف کنید؟

7.مادّه ی سوختنی چیست

8.زنگ زدن آهن راتوضیح دهید

9.اکسایش چیست  

10.سوختن شمع راتوضیح دهید شمع ازكدام  دو عنصرساخته شده است و  هنگام سوختن به چه گازهايي تبديل مي شود ؟

11.سوخت چیست؟وچندمثال بزنید

   -  مادّه ی سوختنی و  سوخت را با هــم مقـايـسه  كنيد  وبراي روشن شدن حرف خود به هر كدام دو مثال بزنيد!

12.برای ساختن آتش سه چیزلازم است  آنها را  نام ببرید

13.تغییرات شیمیایی ازنظرانرژی چندنوع اند؟هریک راتوضیح دهید

14.انرژی فعّال سازی چیست

15.انرژی شیمیایی چیست

16.یک واکنش شیمیایی سریع ویک واکنش کند مثال بزنید

17.چه عواملی برسرعت واکنش های شیمیایی مؤثراند؟

18.کاتالیزگرچیست؟وچندمثال بزنید

19. کاتالیزگر تجزيه آب اکسیژنه چیست؟

 - در واكنش زير اجزاء واكنش را مشخص كنيد  و هر يك را نيز تعريف كنيد !   وبنويسيد كاتاليزگر اين واكنش چه نام دارد ؟                        اكسي‍ژن  + آب            آب  اكسي‍ژ نه    

 

20.قانون پایستگی جرم چیست

فصل2:نور،رنگ،بینایی

1.منیر یاچشمه ی نورراباآوردن مثال هایی تعریف کنید

 - چرا اجسام ديده مي شوند ؟

2.اجسام غیرمنیررابا آوردن مثال هایی تعریف کنید

3.پرتونورچیست؟

4.وقتی نوربه جسم های غیرمنیرمی تابد،چه روی می دهد

5.جسم شفاف راتعریف کنید

6.جسم کدر راتعریف کنید

7.جسم نیم شفاف راتعریف کنید

8.سایه چگونه تشکیل می شود

9.منظورازخورشیدگرفتگی چیست؟

10. منظورازماه گرفتگی چیست

11.بازتاب نورچیست؟

12.بازتابش منظّم نورچیست؟

13. بازتابش نامنظّم نورچیست؟

14.قانون بازتاب نورچیست؟

15.تصویردرآینه ی تخت چگونه است؟

16.تصویرمجازی چیست؟

17.آینه های کروی چندنوع اند؟وتصویردرهرکدام چگونه است وبرای هریک مثال بزنید

18.کانون آینه ی کاوچیست

19.شکست نورچیست

20.علّت شکست نورچیست

21.پاشیدگی نورچیست؟

22.علّت پاشیدگی نوربوسیله ی منشور چیست

23.طیف نورچیست؟

  - رنگ هاي طيف نور سفيد را نام ببريد

24.انواع عدسی رانام برده وهریک راتعریف کنید  كاربرد هريك را بنويسيد

 

 

فصل3:موج

1.حرکت نوسانی چیست؟

2.نوسانگرچیست؟

3.دوره چیست؟

4.بسامدیافرکانس چیست؟

5..موج روی آب چگونه تولیدمی شود؟

6.انتشارموج چیست؟

7.موج چگونه دریک محیط منتشرمی شود؟

8.مشخصات موج رانام ببرید.وهریک راتوضیح دهید؟

9.موج روی آب چگونه باخودانرژی راحمل می کند؟

10.امواج مکانیکی چیست؟

11.چشمه ی صوت چیست؟

12.محدوده ی شنوایی انسان راتوضیح دهید

13.فروصوت چیست؟

14.فراصوت چیست

15.صوت چیست؟

16.دستگاه سنوگرافی چگونه کارمی کند؟

7.موج های ا لکترومغناطیسی چیست؟

18.تفاوت موج های ا لکترومغناطیسی و .موج های صوتی چیست؟

19.طیف .موج های ا لکترومغناطیسی راتعریف کنید؟

20. .طیف .موج های ا لکترومغناطیسی رانام ببرید؟

21.انسان امروزی درارتباطات خودازچه وسایلی استفاده می کند؟

 

فصل4:گرماچیست؟

1.انرژی درونی چیست؟

2. .انرژی درونی یک ماده به چه چیزهایی بستگی دارد؟

3.گرما چیست؟

4.واحداندازه گیری انرژی چیست؟ 5.یک ژول چه مقدارانرژی است؟

6.دماچیست؟وباچه وسیله وباچه واحدی اندازه گیری می شود؟

7.گرمای نهان ذوب چیست؟

8. گرمای نهان انجماد چیست؟

9.روش های انتقال گرمارانام ببرید

10.انتقال گرمابه روش رسانایی راتوضیح دهید

11. انتقال گرمابه روش جریان همرفتی راچیست

12.چگا لی چیست؟

13.علت جریان همرفتی چیست؟

14.سه شرطی که لازم است تا جریان همرفتی به وجود آیدکدام ها هستند؟

15. . انتقال گرمابه روش تابش راتوضیح دهید

16.فروسرخ چیست؟..

17.نورمریی چیست؟

18.چه زمانی دوجسم گرم سرد به تعادل دمایی می رسند؟

19.مقدار انرژی تابشی ازیک جسم گرم به چه چیزی بستگی دارد؟

20.روش های گرم سازی کدامند؟

21.بخاری نفتی چگونه اتاق راگرم می کند؟

22.شوفاژ چگونه اتاق راگرم می کند؟

23.دوجریان همرفتی که درشوفاژ وجوددارد رانام ببرید

24.انرژی تمام شدنی چیست؟ومثا ل بزنید

25. انرژی تمام نشدنی چیست؟ومثا ل بزنید

26.چراتبخیرمایعات محیط راسردمی کند؟

27.کولرآبی چگونه کارمی کند؟

28.یخچال چگونه کارمی کند؟

29.ماشین گرمایی چیست؟

30.چندتاماشین گرمایی نام ببرید؟

31.موتوراتومبیل چگونه کارمی کند؟

 

32.مراحل موتورچهارزمانه رانام ببرید؟

33. .موتورجت چگونه کارمی کند؟

34.موتورموشک چگونه کارمی کند؟

35.چراموتورموشک می توانددرخارج ازجوّنیزحرکت کند؟

 

فصل5:ساختارزمین

1.دانشمندان ازروی چه چیزهایی درون زمین رامطالعه می کنند؟ 2.چرانفوذبه اعماق زمین غیرممکن است؟

3.لایه های تشکیل دهنده ی زمین رانام ببرید

4.هسته زمین راتوضیح دهید

5.گوشته ی زمین راتوضیح دهید

6.نرم کره چیست؟

7.موادسازنده ی گوشته رانام ببرید

8.پوسته ی زمین راتوضیح دهید

9.پوسته رادراقیانوس هاودریاهاتوضیح دهید

 

فصل6:موادسازنده ی سنگ کره

1.کانی چیست؟

2.سنگی نام ببریدکه ازیک نوع کانی درست شده باشد؟

3. سنگی نام ببریدکه ازچند نوع کانی درست شده باشد؟

4.کانی های اولیه چگونه تشکیل شده اند؟

5.ماگماچیست؟

6.سه کانی اولیه نام ببرید؟

7.کانی های ثانویه چگونه تشکیل می شوند؟

8.سه کانی ثانویه نام ببرید

9.ازروی کدام خصوصیات کانی هامی توان آنهارا ازهم تشخیس داد؟

10.چراکانی ها شکل بلوری منظمی دارند؟

11.چگونه می توان سختی دوکانی را باهم مقایسه کرد؟

12.کانی ها از روی رنگ چگونه شناسایی می شوند؟

13. کانی ها از روی رنگ خاکستر چگونه شناسایی می شوند؟

14.سنگها چندگروه اندنام ببرید

15.چرادرون زمین گرم است؟

16.سنگهای آذرین بیرونی ودرونی چگونه ساخته می شوند؟وبرای هریک ،دو مثال بزنید

17.تفاوت اصلی سنگهای آذرین بیرونی ودرونی درچیست؟

18.رسوب چیست؟

19.دوسنگ رانام ببرید که بر اثرتبخیرآب دریاوباقی ماندن موادمحلول درست می شود

20.سنگ های رستی چگونه تشکیل می شود؟وچهارمثال بزنید

21.موادسیمان ماننددریارانام ببرید

22.سنگی نام ببریدکه دراثرواکنشهای شیمیایی دردریابه وجودمی آید؟

23.دوسنگ نام ببرید که ازبخارشدن آب دریاوباقی ماندن موادمحلول به وجود می آید؟ 

24.سنگی نام ببرید که دراثر به هم چسبیدن ذرات شن وسنگ ساخته شود؟

25. سنگی نام ببرید که دراثر به هم چسبیدن اسکلت سخت نرم تنان به وجودآمده است؟

26. سنگی نام ببرید که دراثر به هم چسبیدن ذرات ماسه به وسیله ی نوعی سیمان به وجود آمده باشد؟

27.ویژگی سنگهای رسوبی رانام ببرید؟

28.فسیل چیست؟

29.سنگ دگرگونی چیست؟

30.درسنگی که دگرگون شده چه تغیراتی دیده می شود؟

 

فصل7:کاربردسنگ هاوکانی ها

 

1.بیشترانرژی ماازکدام سنگها به وجودمی آید؟

2.منابع انرژی ماکدام هاهستند؟

3.نفت خام چیست؟

4.نفت خام چگونه تشکیل می شود؟

 5.سنگ مادرچیست؟

6.سنگ پوششی چیست؟

7.سنگ مخزن چیست؟

8.زغال سنگ چگونه تشکیل می شود؟

9.زغال کک درکجا به کارمی رود؟

10.چگونه می توان ازانرژی درون زمین استفاده کرد؟

11.یک سنگ بایدچه خصوصیاتی داشته باشد تابه عنوان جواهرمورداستفاده گیرد؟وچهارمثال بزنید ..............................

فصل8:هوازدگی

1.هوازدگی چیست؟ 2.هوازدگی چندنوع است؟هریک راتعریف کنید

3.عوامل به وجودآورنده تغیرفیزیکی هوازدگی کدامند؟

4.یخ بستن آب درشکاف سنگها چگونه سنگهاراخردمی کند؟

5.رشدبلورکانی های ثانویه درمیان شکافهای سنگها چگونه سنگهاراخردمی کند؟

6.کاهش فشار ازروی سنگها چگونه سنگهاراخردمی کند؟

7.انبساط وانقباض چگونه سنگهاراخردمی کند؟

8.ریشه ی گیاهانوجانوران حفار چگونه سنگهارا خرد می کند

9.هوازدگی شیمیایی تحت تاثیر چه عواملی صورت می گیرد؟

10.اکسیژن چگونه می تواند باعث هوازدگی شیمیایی سنگها شود؟

11.کربن دی اکسیدچگونه می تواندباعث هوازدگی شیمیایی سنگها شود

12. جانوران وگیاهان چگونه باعث هوازدگی شیمیایی سنگهامی شود؟

13.باران اسیدی چگونه تولیدمی شود؟

14.خزش چیست؟

15.رانش چیست؟

16.مقدارخاک یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟

17.گیاهخاک چیست؟وچه نقشی در خاک دارد؟

18.نقش رس در خاک چیست؟

19.افق های خاک را نام ببرید.وهریک راتوضیح دهید

20.سنگ بستر چیست؟

21.خاک کوهستانی،جنگل،علفزاروبیابان هاراتوضیح دهید

22.حاصلخیزی خاک به چه عواملی بستگی دارد؟

23.نقش آب درگیاه رابنویسید

فصل9:انسان،موجودی زنده

1.سه قسمت اصلی سلول رانام ببرید.

2.غشاءسلول راتوضیح دهید

3.هسته سلول راتوضیح دهید

4.سیتوپلاسم چیست؟وکارآنرابیان کنید

5.تفاوت سلول گیاهی وسلول جانوری چیست؟

6.سازمان بندی بدن انسان چیست؟

7.بافت چیست؟

8.آب میان بافتی چیست؟

9.اندام چیست؟..

10.دستگاه چیست؟

11.دستگاه های اصلی بدن انسان رانام ببرید

 

فصل10:غذاوسلامتی

1.موادغذایی ضروری بدن رانام ببرید

2.سه نوع غذای درشت مولکول نام ببرید

3.وظیفه ی دستگاه گوارش چیست؟

4.کدام غذاها دربدن تولیدانرژی می کنند؟

5.برای رشدوترمیم بافت های بدن چه موادی لازم است؟

6.برای تنظیم اعمال حیاتی بدن چه غذاهایی لازم است؟

7.کربوهیدرات ها چندنوع اند؟برای هریک،یک مثال بزنید

8.گلوکزچیست

9.واحدساختمانی پروتنین ها، لیپیدهاوکربوهیدرات هارابنویسید.

10.نقش لیپیدهادربدن رابیان کنید

11.درچه غذاهایی چربی وجوددارد؟

12.ویتامین چیست؟

13.نقش ویتامینDدربدن چیست؟ 14.کدام ویتامین ها درروده ساخته می شوندوچگونه؟

15.ویتامینDدربدن چگونه تولیدمی شود؟

16.ویتامین های محلول درآب کدامند؟

17.ویتامین های محلول در چربی کدامند؟

18.مواد معدنی ضروری برای بدن کدام هاهستندوهریک چه نقشی دارند؟

19.نقش آب دربدن چیست؟

20.آب با چه راه هایی به بدن وارد یا خارج می شود

21.یک کیلوکا لری چیست

22.درتعین رژیم غذایی هرفرد باید به چه نقاطی توجّه کرد

23.شش گروه غذا رانام ببرید

24.خوردن میوه وسبزی چه فایده ای دارد

25.هرم غذایی رامختصراتوضیح دهید

26.عواملی که باعث به خطرافتادن زندگی انسان هامی شودرابنویسید

27.عوامل مهم گرسنگی کدامند

فصل11  : گوارش

 

1.ساختمان دستگاه گوارش چندبخش است.اجزای هربخش رابیان کنید

2.اعمال دستگاه گوارش چندنوع است.هریک راتوضیح دهید

3.آنزیم چیست؟وچه ویژگی هایی دارد

4.عمل جذب چیست

5.پرزچیست؟وچه نقشی درروده دارد

6.کارکبدچیست؟

فصل12: خون و ایمنی

1.سلول های خون کدامند؟.

2.پلاسماچیست

3.ویژگی های گلبول های قرمزچیست

4. ویژگی های گلبول های سفیدچیست

5. ویژگی های پلاکت ها چیست

6.کارخون رابیان کنید

 

7- خون چه موادی رامنتقل می کندوچگونه

8.اوره چیست

9.خون چگونه دربدن منعقدمی شود

10.گروه های خونی کدام هاهستند

11.اگرخون یک نفررابه خون کسی که خونش ناسازگاراست مخلوط کنیم چه می شود

12.چراویروس ایدز خطرناک است13.گلبول های سفیدچندنوع است.آن ها رانام ببرید

فصل13: گردش مواد

1.چه موادی به سلول وارد وخارج می شود؟2.رگهای خونی رانام ببرید وهریک را تعریف کنید

3.بزرگترین سرخرگ بدن چه نام دارد

4.لنف چیست

5.وظایف لنف رابنویسید

6.گردش خون درانسان مضاعف است یعنی چه

7.فشارخون چیست

8.نبض چیست

فصل14: تبادل با محیط

1.ساختمان دستگاه تنفس رانام ببرید2.کیسه ی هوایی چیست

3.دم وبازدم چیست؟

4.تنفس چیست؟

5.وظایف تنفس رابیان کنید

6.چراتنفس ازراه بینی بهترازدهان است

7.نقش مژک هاومخاط نای رابنویسید

8.تبادل اکسیژن وکربن دی اکسیددرششهاوخون راتوضیح دهید

9. ساختمان دستگاه دفع ادرار رانام ببرید؟

10.چراآب یک ماده ی لازم برای بدن است

11.کارکلیه چیست

12.بدن ازچه راه هایی آب به دست می آوردوازچه راه هایی آنراازدست می دهد

13.ادرار چیست؟

14.کدام اندام تنظیم کننده ی ترکیب خون است؟

 

+ یازیلان وقتی  ۹۱/۰۷/۲۶ساعت ۲۳:۵ بعد از ظهر  توسط محمد سرافراز  |